ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 4496/2017  (Περί τροποποίηση του Νόμου 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ )

Νόμος 2939/2001 (Περί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ευθύνης Παραγωγών)

Νόμος 3854/2010 (Περί τροποποίησης του Νόμου 2939/2001)

Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 (Περί μέτρων, όρων για την Εναλλακτική Διαχείριση ΑΗΗΕ σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/95 και 2002/96)

Προεδρικό Διάταγμα 15/2006 (Περί τροποποίησης του Π.Δ. 117/2004 σε συμμόρφωση με την οδηγία 2003/108 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με (επαγγελματικά) ΑΗΗΕ)

ΚΥΑ 112145 / 24/12/2004 (Περί ξεχωριστής αναγραφής χρηματικής εισφοράς ανακύκλωσης)

ΚΥΑ 23615 / 651 / Ε. 103/2014 (Περί εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ ενσωμάτωση της οδηγίας 19/2012/ΕΚ)

Νόμος 4042/2012 (Περί Ποινικής Προστασίας του Περιβάλλοντος – Ίδρυση ΕΟΑΝ)

ΚΥΑ 181504/2016 (Κατάρτιση Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) – Διαδικασίας εγγραφής – Κατάρτιση – Διαχείριση Μητρώου)

ΥΑ 133480 (ΦΕΚ 2711 /2011) (Περί τροποποίησης παραρτήματος ΙΒ του Π.Δ. 117/2004 ως προς τον κατάλογο φωτιστικών ειδών – οικιακά)

ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β’ 1909/2003) (Περί μέτρων και όρων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων)

ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε. & Ε.Κ.

2003/108
2002/96
2002/95
2012/19