ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4819/2021 (Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)

Νόμος 4496/2017 (Περί τροποποίηση του Νόμου 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ )

Νόμος 3854/2010 (Περί τροποποίησης του Νόμου 2939/2001)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 117/2004 Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 (Περί μέτρων, όρων για την Εναλλακτική Διαχείριση ΑΗΗΕ σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/95 και 2002/96)

Προεδρικό Διάταγμα 15/2006 (Περί τροποποίησης του Π.Δ. 117/2004 σε συμμόρφωση με την οδηγία 2003/108 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με (επαγγελματικά) ΑΗΗΕ)

ΚΥΑ 112145 / 24/12/2004 (Περί ξεχωριστής αναγραφής χρηματικής εισφοράς ανακύκλωσης)

ΚΥΑ 23615 / 651 / Ε. 103/2014 (Περί εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ ενσωμάτωση της οδηγίας 19/2012/ΕΚ)

Νόμος 4042/2012 (Περί Ποινικής Προστασίας του Περιβάλλοντος – Ίδρυση ΕΟΑΝ)

ΚΥΑ 181504/2016 (Κατάρτιση Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) – Διαδικασίας εγγραφής – Κατάρτιση – Διαχείριση Μητρώου)

ΥΑ 133480 (ΦΕΚ 2711 /2011) (Περί τροποποίησης παραρτήματος ΙΒ του Π.Δ. 117/2004 ως προς τον κατάλογο φωτιστικών ειδών – οικιακά)

ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β’ 1909/2003) (Περί μέτρων και όρων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων)

ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε. & Ε.Κ.

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και ιστορικής ανάλυσης προς την περαιτέρω βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη και τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Διαχειριστείτε τα cookies από εδώ.


Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης και παρέχουν συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση της ιστοσελίδας.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες