ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Συχνές Ερωτήσεις

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014, Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ορίζεται ως:

 

«ο εξοπλισμός η ορθή λειτουργία του οποίου εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 1500 V συνεχούς ρεύματος. Στην έννοια του ΗΗΕ συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατασκευαστικά του στοιχεία, τα συναρμολογημένα μέρη και τα αναλώσιμα, τα οποία συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τη διάθεσή του στην αγορά»

Οι κατηγορίες του ΗΗΕ σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 είναι οι ακόλουθες:

 1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας
 2. Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm2
 3. Λαμπτήρες
 4. Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) συμπεριλαμβανομένων (όχι αποκλειστικά) των εξής:

Οικιακές συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατρικές συσκευές, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων, φωτοβολταϊκά πάνελ. Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 1 έως 3.

 1. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) συμπεριλαμβανομένων (όχι αποκλειστικά) των εξής:

Οικιακές συσκευές, καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατρικές συσκευές, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων. Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 1 έως 3 και 6.

6. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm).

Εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ σύμφωνα με τον Ν. 4819/21 και την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 αποτελούν όλες οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας, ανακύκλωσης ή ανάκτησης ενέργειας, με σκοπό την αξιοποίηση των ΑΗΗΕ και επιστροφή στο ρεύμα της αγοράς.

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση εγγραφής σε ΣΕΔ ΑΗΗΕ, αλλά και στο ΕΜΠΑ είναι το ακόλουθο:

 • Ν. 4819/21:(Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
 • Ν. 4496/2017:Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.
 • Υ.Α. οικ. 181504/2016:Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)- Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύουν.
 • ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014:Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «Σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.
Υπόχρεος Παραγωγός σύμφωνα με τον νόμο είναι αυτός που κατασκευάζει ή/και εισάγει προϊόντα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και έχει νομική υποχρέωση να συμμετέχει σε Σύστημά Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.) καθώς και να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014, «υπόχρεος παραγωγός» ή «παραγωγός» θεωρείται: «οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. 1) της αριθ. Ζ1−496/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Πωλήσεις από απόσταση−Συγκριτική διαφήμιση−Προσαρμογή του ν.2251/1994….προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/7/ΕΚ….κλπ» (Β΄ 1545), το οποίο:
 1. είναι εγκατεστημένο στη χώρα και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εντός της ελληνικής επικράτειας,
 2. είναι εγκατεστημένο στη χώρα και μεταπωλεί εντός της ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το σημείο 1),
 3. είναι εγκατεστημένο στη χώρα και διαθέτει στην αγορά κατ’ επάγγελμα ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
 4. πωλεί ΗΗΕ στη χώρα μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.
Όποιος παρέχει αποκλειστικά χρηματοδότηση στο πλαίσιο ή βάσει χρηματοδοτικής συμφωνίας, δεν θεωρείται «παραγωγός», εκτός εάν ενεργεί επίσης ως παραγωγός κατά την έννοια των σημείων 1) έως 4)·»

Το Ε.Μ.ΠΑ. είναι οργανωμένο σύστημα Μητρώου στο οποίο υποχρεωτικά περιλαμβάνονται οι Υπόχρεοι Παραγωγοί και φορείς διαχείρισης αποβλήτων οι οποίοι και πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου για τη σύννομη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων ανακύκλωσης από τις αρμόδιες αρχές. 

Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς. 

Ο Αριθμός Μητρώο Παραγωγών (Α.Μ.Π.) αποτελεί μοναδικό αριθμό και χορηγείται σε κάθε εταιρεία που εγγράφεται στο Ε.Μ.ΠΑ.. Κάθε εταιρεία που διαθέτει Α.Μ.Π. οφείλει να τον αναγράφει σε όλα τα φορολογικά της παραστατικά.

Με τον όρο «διάθεση στην αγορά» νοείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014, «η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά σε επαγγελματική βάση·».  

Αντίστοιχα, «κυκλοφορία στην αγορά» ορίζεται ως «κάθε προμήθεια προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν·». 

 • Απαλλαγή από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο Ν. 4819/21 και η ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103 σχετικά με την Εναλλακτική Διαχείριση των ΑΗΗΕ που αφορούν στη δραστηριότητά τους. 
 • Απόκτηση Αριθμού Μητρώου Παραγωγού (Α.Μ.Π.) από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), βασική προϋπόθεση για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου
 • Δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίου οι οποίοι έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την ένταξη στο Ε.Μ.ΠΑ. και την απόκτηση Α.Μ.Π. 
 • Βελτίωση της εταιρικής σας εικόνας και αύξηση ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος 

Το συνολικό κόστος της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους κόστη: 

 • Κόστος Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης των ΑΗΗΕ
 • Κόστος Μεταφοράς των ΑΗΗΕ στα αδειοδοτημένα ανακυκλωτήρια
 • Κόστος Επεξεργασίας των ΑΗΗΕ 
 • Κόστος Ευαισθητοποίησης-Ενημέρωσης Κοινού με διάφορες καμπάνιες
 • Διοικητικό κόστος Συστήματος 

Η χρηματική εισφορά χρεώνεται από τον Υπόχρεο Παραγωγό, μετακυλίεται σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά και αποδίδεται στο Σύστημα μέσω των περιοδικών δηλώσεων.  Σύμφωνα με την ΚΥΑ 112145/2004 το ποσό της χρηματικής εισφοράς αναγράφεται ξεχωριστά στα τιμολόγια πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των προϊόντων, εκτός από τα τιμολόγια που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές – χρήστες. 

 

Στα τιμολόγια ή/και στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή η χρηματική εισφορά συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος και τιμολογείται ενιαία.

Σύμφωνα με το άρθρο 6  παρ. 2.1.2  της Κ.Υ.Α  Η.Π. 23615/651/Ε.103 , οι Διακινητές (διανομείς)  Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (H.H.E.) υποχρεούνται: 

 • να διακινούν προϊόντα ΗΗΕ των οποίων οι παραγωγοί είναι καταχωρημένοι στο μητρώο παραγωγών που προβλέπεται στο άρθρο 17 και ενταγμένοι σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ 
Εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις, ένας υπόχρεος παραγωγός που δεν έχει εγγραφεί στο Ε.Μ.ΠΑ., δεν έχει το δικαίωμα να διαθέτει, ούτε να διακινεί μέσω τρίτων το προϊόν του στην ελληνική αγορά και δεν μπορεί να συμμετέχει σε διάφορους δημόσιους διαγωνισμούς (παρ 12, αρ. 4Β, ν. 2939 όπως τροποποιήθηκε με ν. 4496/2017, και ισχύει) δεδομένου ότι: «Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ.:
  α) εντάσσεται στα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και,
  β) διασφαλίζει, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4412/ 2016 (Α’ 147) όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς». (παρ. 2, αρ. 10, ΥΑ με αρ. οικ. 181504/16 (ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16))

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και ιστορικής ανάλυσης προς την περαιτέρω βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη και τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Διαχειριστείτε τα cookies από εδώ.


Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης και παρέχουν συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση της ιστοσελίδας.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες